Meniu Uždaryti

Korupcijos prevencija

MARIJAMPOLĖS SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO MOKYMO CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJA

Marijampolės suaugusiųjų mokymo centras siekdamas užtikrinti skaidrumą, mažinti korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos pasireiškimo lygį, identifikuojant ir prevenciškai valdant darbuotojų korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos riziką parengė korupcijos prevencijos programos priemonių planą.

Jeigu turite informacijos susijusios su Centro darbuotojų korupcine veikla, praneškite tel. Nr. (8 343) 52 959 arba el. p. smcmari9@gmail.com

Anonimiškai pranešti galimus korupcijos atvejus galima specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) visą parą tel. Nr. 8 5266333, el. p. pranesk@stt.lt

2020-2021 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANAS

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Vykdymo laikas Vykdytojai Laukiami rezultatai
1. Korupcijos prevencijos priemonių plano parengimas ir skelbimas centro internetinėje svetainėje. 2021 m. sausio mėn. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Centro bendruomenė susipažins su prevencinėmis priemonėmis prieš

korupciją.

2. Skaidrus MB egzaminų ir PUPP organizavimas, vykdymas ir vertinimas. Nuolat Direktoriaus pavaduotojai ugdymui,

skyriaus vedėjas

Egzaminų, patikrinimų organizavimas, vykdymas ir vertinimas

atitinka instrukcijas.

3. Antikorupcinio švietimo temų integravimas į istorijos, etikos, pilietiškumo mokomuosius

dalykus ir klasės valandėles.

Pagal ilgalaikius planus Mokytojai, klasių auklėtojai Ugdomos mokinių antikorupcinės nuostatos.
4. Viešųjų      pirkimų      įstatymo nuostatų laikymasis. Nuolat Direktoriaus pavaduotoja

ūkiui

Viešieji pirkimai atitinka reikalavimus.
5. Tarptautinės        antikorupcijos

prevencijos     dienos    renginių organizavimas.

Gruodžio mėn. Direktoriaus

pavaduotoja ugdymui

Centro bendruomenė

įgyja žinių apie korupciją.

6. Įvertinti valstybinės lietuvių kalbos ir Konstitucijos

pagrindų egzamino vykdymo skaidrumą.

Pagal laikymo datas Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Įvertinama      korupcijos pasireiškimo galimybė.
7. Centro bendruomenėje aptarti korupcijos pasireiškimo

galimybės ugdymo procese.

Kartą per mokslo metus Direktorius Formuojamos       Centro bendruomenėje

pilietiškumo nuostatos.

8. Skaidrus gautų lėšų, paramos panaudojimas. Visus metus Direktorius

Vyresn. buhalterė

Užtikrintas    skaidrumas

naudojant centro gautas lėšas.

9. Viešai skelbti centro tinklapyje informaciją apie laisvas darbo

vietas.

Esant laisvoms darbo vietoms Tinklapio tvarkytojas Užtikrinamas viešumas.