Meniu Uždaryti

Biblioteka

SKAITYK – MOKYKIS – TOBULĖK !

Darbuotojai

Agnė Vosylienė

Kontaktai:
El. p. smcbiblioteka@gmail.com
Tel. (8 343) 71 190

 

 

ŠIUOLAIKINĖ BIBLIOTEKA – ne tik knygų saugykla, apsiribojanti jų išdavimu: ji ir lankytojų susitikimo vieta, socialinė institucija, sudaranti galimybes turiningam, kultūringam ir įdomiam laisvalaikiui, taip pat mokymui(si), asmenybės tobulėjimui.

Biblioteka yra integrali centro dalis.  Jos veiklos kryptys atitinka centro siekius ir uždavinius. Ji yra tiesioginė ugdymo proceso dalyvė.  Bibliotekos paskirtis – užtikrinti centro mokymo krypčių informacinį ir dokumentinį aprūpinimą bei jų sklaidą, savo fondais ir veikla dalyvauti ugdymo procese, sudaryti sąlygas savarankiškam asmenybės tobulėjimui.

Bibliotekos tikslas – aktyviai dalyvauti modernėjančiame ugdymo procese, siekti, kad biblioteka taptų informacijos centru.

          Bibliotekos uždaviniai:

 • teikti mokyklos bendruomenei informacines paslaugas, susijusias su ugdymo procesu;
 • kaupti reikalingą mokomąją, programinę bei laisvalaikio literatūrą, prenumeruoti spaudą;
 • tęsti darbą su mokyklų informacine sistema (MOBIS);
 • gerinti mokinių skaitymo kultūrą ir ugdyti pilietiškumą, pasitelkiant bibliotekoje sukauptą įvairią literatūrą bei mokymo priemones.

 

Veikla

Skaitykloje eksponuojama aktuali medžiaga abiturientams, dalykų mokytojams, nuolat papildomi teminiai segtuvai, rengiami rekomenduojamos literatūros sąrašai. Mokiniai ir mokytojai turi galimybę ieškoti informacijos internete ir kitose laikmenose, sudarytos sąlygos mokytojams vesti atviras, integruotas dalykų pamokas, vykdyti įvairią popamokinę veiklą.

Bibliotekoje įdiegta Mokyklų bibliotekų informacinė sistema MOBIS. Ši programa leidžia automatizuoti visus bibliotekos procesus – nuo dokumentų gavimo, jo aprašymo iki skaitytojų aptarnavimo.

 

Abonemente naudojamasi sukaupta: 

 • programine lietuvių ir užsienio literatūra;
 • pedagogine metodine literatūra;
 • literatūra užklasiniam skaitymui;
 • visuomenine literatūra ir kt.

 

Skaitykloje galite:

 • naudotis enciklopedijomis, žodynais,  žinynais, vadovėliais;
 • ieškoti informacijos  ugdymo tikslais  internete;
 • įsirašyti informaciją į laikmenas;
 • naudotis multimedija;
 • dirbti su mokomosiomis programomis;
 • dirbti su įvairių dalykų  metodine medžiaga;
 • naudotis mokytojų parengtais įvairių renginių scenarijais;
 • naudotis vaizdo ir garso įrašais;
 • susipažinti su įvairių knygų parodomis;
 • rengti savo darbų parodas;
 • skaityti periodinius leidinius ir kt.

 

Skaitytojai Privalo:

 • saugoti bibliotekos spaudinius ir kitus dokumentus, negadinti bibliotekos inventoriaus;
 • informacinių leidinių (enciklopedijų, žinynų, žodynų) neišsinešti į namus;
 • skaitykloje laikytis tylos, netrukdyti kitiems skaitytojams;
 • praradę ar sugadinę leidinį, pakeisti jį tokiu pačiu.

Didelis dėmesys skiriamas bibliotekos aplinkos, jos erdvės kūrimui, siekiama, kad biblioteka taptų bendravimo, mokinių užimtumo, informacijos ir kultūros centru.