Meniu Uždaryti

Priėmimo sąlygos

Mokiniai formaliajam ugdymui priimami vadovaujantis LR švietimo ir mokslo ministro patvirtinta „Nuosekliojo mokymosi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas“ tvarka.

Į centrą priimami Marijampoles savivaldybės teritorijoje gyvenantys ir dirbantys piliečiai nuo 18 metų amžiaus.

Išimties tvarka į centrą priimami mokytis 16-18 metų nepilnose šeimose gyvenantys ir dirbantys jaunuoliai, nėščios ar vaikus auginančios nepilnametės.

Atvykstantys nauji mokiniai privalo pristatyti šiuos dokumentus:

  • prašymą,
  • išeito mokslo pažymėjimą,
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Priėmimas mokytis įforminamas direktoriaus įsakymu ir mokymo sutartimi. Sudarius mokymo sutartį, asmens duomenys įtraukiami į SMC duomenų bazę, formuojama jo asmens byla.

Užsienyje mokęsis mokinys mokosi pagal pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą ir priimamas bendra tvarka.

Mokytis pagal vidurinio ugdymo programą priimami asmenys, turintys septynmečio mokslo pažymėjimą, aštuonmečio mokslo pažymėjimą, nepilno vidurinio mokslo pažymėjimą, devynmečio mokslo pažymėjimą išduotą 1993 ir 1994 metais, arba turintys pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą, išduotą 1995-1999 metais, ir išlaikę mokymosi pasiekimų patikrinimą.

Įgyti profesiją Centre pagal veikiančias programas priimami asmenys su Darbo biržos siuntimais arba pareiškę norą mokytis savo lėšomis.