Meniu Uždaryti

Projektinė veikla


Projektas

 Suaugusiųjų socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas:  kaip palengvinti nuteistųjų mokymąsi“ (2019-1-LT01-KA104-060305)

METODINĖS REKOMENDACIJOS 


CENTRE ATNAUJINAMAS PROGRAMOS „ERASMUS+“ SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO MOBILUMO PROJEKTAS

 

     Pandemija iš esmės sustabdė Švietimo mainų paramos fondo, administruojančio „Erasmus+“ švietimo ir mokymo sritį, projektus ir žmonių, planuojančių vykti į užsienio šalis, mobilumo vizitus. Prasidėjus pandemijai programa nebegalėjo veikti pagal seniai nusistovėjusias taisykles. Nors karantino laikas buvo išnaudotas planavimui, pasiruošimui būsimiems vizitams, sklaidos renginiams ir kitoms aktyvioms veiklos, realiai centro administruojamo KA1 projekto „Suaugusiųjų socialinių ir emocinių   kompetencijų ugdymas: kaip palengvinti nuteistųjų mokymąsi“ veiklos buvo sustojusios.

     Projekto iniciatyvinė grupė suderino mobilumo vizitą į  Tõru studijų centą Tartu mieste Estijoje. 12 centro mokytojų 2022 m. vasario 14-18 dienomis vyks į kvalifikacijos tobulinimo kursus, kuriose turės galimybę plėtoti andragogines, socialines ir emocines kompetencijas,  susitiks ir patirtimi pasidalins su suaugusiųjų mokytojais, dirbančiais su nuteistaisiais Estijos pataisos namuose.

     Planuojant šį vizitą, buvo pasirinkta žalesnė keliavimo forma ne skrydžiu, bet autobusu. Taip palaikomas vienas iš programos „Erasmus+“ tikslų, skatinti tvaresnį keliavimą, atsisakant nebūtinų kelionių taršiais keliavimo būdais ir prisidedant prie klimato kaitos problemų sprendimo.

 


Programa „ERASMUS+“ atvėrė galimybes suaugusiųjų mokytojams mokytis užsienyje

 

     Marijampolės suaugusiųjų mokymo centro mokytojų iniciatyvinė grupė 2019 metų pradžioje „Erasmus+“ KA104 programai „Suaugusiųjų personalo mobilumas“ pateikė projektą „Suaugusiųjų socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas: kaip palengvinti nuteistųjų mokymąsi“ ir gavo dotaciją. Tai atvėrė naujas galimybes centro mokytojams kelti kvalifikaciją ir tobulinti profesinius įgūdžius užsienio šalyse, taip pat įgyti centrui taip trūkstamos tarptautinio bendradarbiavimo, tarpkultūrinio komunikavimo ir bendrų projektų vykdymo su užsienio šalimis patirties. Tikimasi, jog projekto veiklos inicijuos pokyčius centre, sudarys sąlygas keistis patiems mokytojams bei tobulinti suaugusiųjų (įskaitant nuteistuosius) mokymo(si) procesą.

    Kodėl pasirinkta socialinių ir emocinių kompetencijų tobulinimo sritis? Centre mokosi suaugę asmenys, anksčiau iškritę iš nuosekliojo mokymosi sistemos, bet dabar, po trumpesnio, ar ilgesnio nesimokymo laikotarpio, yra sugrįžę atgal. Nuolat vykdoma situacijos analizė rodo, kad šie asmenys dažnai stokoja gebėjimo mokytis, komunikavimo, pažinimo, t. y. socialinių ir emocinių kompetencijų. Šių kompetencijų stoka trukdo pažinti save kaip besimokantįjį, valdyti savo emocijas, išsikelti teigiamus tikslus ir jų siekti, kurti ir palaikyti pozityvius tarpusavio santykius ir priimti atsakingus sprendimus. Dėl šių priežasčių mokiniai sunkiai įsitraukia į mokymąsi, turi silpną motyvaciją, negeba apdoroti mokomosios medžiagos, todėl dažnai palieka mokymosi procesą dar jam neįpusėjus (ypač tai akivaizdu nuteistųjų mokymo(si) procese). Vėliau tai tampa kliūtimi jiems spręsti kasdienines problemas, integruotis į darbo rinką ir reintegruotis į visuomenę. Dėl šių neišspręstų problemų  sunku tikėtis efektyvesnio suaugusiųjų švietimo, mažesnio nusikalstamumo ir didesnio visuomenės saugumo Lietuvoje.

   Nuo ko ketiname pradėti? Mokymo(si) situacijoje mokiniai nėra atskirti nuo mokytojo. Vadinasi, pirmiausia reikalinga ypatinga suaugusiųjų mokytojų parengtis. Suaugusiųjų mokytojams reikalingos ne tik dalykinės, andragoginės, specialios psichologinės žinios, bet ir išplėtotos socialinės ir emocinės kompetencijos, kurios leistų geriau pažinti save ir mokinius, užmegzti ir palaikyti asmeninius ryšius, didinti besimokančiųjų motyvaciją, pa(si)rinkti konkrečioje situacijoje tinkamiausius mokymo(si) metodus, būdus, formas ir strategijas. Šių kompetencijų plėtojimas numatomas analizuojant Lietuvos suaugusiųjų švietimo institucijų patirtį bei perimant Norvegijos ir Švedijos suaugusiųjų švietimo institucijų gerąją patirtį mobilumo vizuotose.

    Kokių rezultatų ir poveikio tikimės? Išanalizavus ir apibendrinus Lietuvos ir mobilumo vizituose įgytą patirtį, numatoma suaugusiųjų socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo didaktikas papildyti naujomis strategijomis ir metodais. Tikimės „atrasti“ ir išgryninti pačius efektyviausius metodus ir juos išbandyti konkrečioje aplinkoje. Grįžtamojo ryšio pagalba gautus rezultatus ketiname panaudoti naujų mokymo(si) strategijų tobulinimui. Intelektualinis projekto produktas yra metodinių rekomendacijų  „Nuteistųjų socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas“ sukūrimas. Šias rekomendacijas ketiname taikyti įvairiose veiklose: per dalykų pamokas, užklasinėje ir klasės auklėtojo veikloje, neformaliajame švietime ir pan. Savo patirtimi ketiname pasidalinti su Lietuvos ir užsienio šalių suaugusiųjų švietėjų bendruomene.

    Taigi tikimės, jog bus suformuotas naujas požiūris į suaugusiųjų socialinio ir emocinio ugdymo svarbą, įgyta ir adaptuota patirtis sudarys sąlygas centre dirbantiems mokytojams ir čia besimokantiems suaugusiems (įskaitant ir nuteistuosius) tobulinti ir naudoti šiuos gebėjimus. Tai gali padėti grįžusiems į mokymąsi suaugusiems patirti sėkmę mokymosi procese ir gyvenime, kurti darnesnius tarpusavio santykius bendruomenėse ir stiprinti atsakingą elgesį visuomenėje.

R. Koncevičienė, Marijampolės suaugusiųjų mokymo

centro biologijos mokytoja metodininkė

___________________________________________________________________________

    Dalinamės džiugia žinia: tarp Švietimo mainų paramos fondo  ir Marijampolės suaugusiųjų mokymo centro pasirašyta Dotacijos sutartis dėl „Erasmus +“ programos bendrojo ugdymo ir suaugusiųjų švietimo 1 pagrindinio veiksmo (mobilumas mokymosi tikslais) projekto „Suaugusiųjų socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas: kaip palengvinti nuteistųjų mokymąsi“ finansavimo. Pagal šią Sutartį Norvegijoje ir Švedijoje kvalifikacijos kėlimo kursuose dalyvaus dvi Marijampolės suaugusiųjų mokymo centro grupės po aštuonis mokytojus. Projekto įgyvendinimas truks du metus.